Protocolos COVID-19

O obxecto deste documento é determinar as condicións dos lugares de traballo e das medidas preventivas e de protección persoal necesarias fronte á propagación da COVID-19 para o desenvolvemento das actividades na ETS de Enxeñería de Camiños, Canais e Portos de cara ao inicio do curso académico 2020/2021, de acordo coas recomendacións das autoridades no
momento da súa redacción.

Comentarios cerrados.